Realizácia rozvádzačov
Čítať celý článok
Realizácia rozvádzačov
 • 24.07.2020
 • 0
Pri projekte novostavby rodinného domu, rekonštrukcii domu či bytu, v polyfunkčnej budove, výrobnej hale, obchodných, administratívnych aj reprezentatívnych priestoroch všade je potrebná elektroinštalácia. Bez nej by ťažko pokračovala ďalšia práca a už vôbec nie bežný chod. Na jej začiatku stojí rozvádzač, rozvodnica alebo rozvodná skriňa. Čo je elektrorozvádzač? Jednoducho povedané realizácia rozvádzača predstavuje zdroj elektrickej energie pre každú novovybudovanú stavbu. Každý jeden musí vyhovovať normám (STN EN 61439), spĺňať štandardy energetických spoločností (ZSE, SSE, VSE) a byť certifikovaný. Navyše sa očakáva, že elektrorozvádzač budú kvalitné, bezpečné, nekazové a s dlhou životnosťou, preto je ich realizácia mimoriadne dôležitá. Aké druhy poznáme? Elektromerové rozvádzače sú trojfázové jedno alebo dvojtarifné, nástenné, pilierové alebo zapustené, so zásuvkami či bez, s rôznym počtom modulov, pre jedného alebo viacerých odberateľov. Okrem rozvádzačov, sú dôležité a potrebné rozvádzačové skrine, ističové alebo zásuvkové rozvodnice, poistkové skrine, revízne dvierka, niekde aj stavebné rozvádzače a iné príslušenstvo (napríklad lišty, boxy, rámy, držiaky alebo svorky). Okrem elektromerových rozvádzačov poznáme aj dátové rozvádzače, ktoré sú centrálnym miestom pre kabeláž komunikačných rozvodov. Výber, voľba a realizácia rozvádzačov Realizácia rozvádzačov je u každého klienta iný a môže mať svoje vlastné požiadavky. Mnohé firmy sa špecializujú na návrh, výrobu a realizáciu rozvádzačov podľa individuálnych požiadaviek záujemcu. Samozrejmosťou je následná montáž, kontrola, ich servis a revízia. Dnes už nie je problém dostať sa k rozvádzačom typových skriniek aj atypických skríň na mieru.
Realizácia prípojky NN (nízkeho napatia)
Čítať celý článok
Realizácia prípojky NN (nízkeho napatia)
 • 08.07.2020
 • 0
V novostavbe rodinného domu alebo inom objekte je potrebná energia. Tá sa tam dovádza z verejnej siete pomocou prípojky nízkeho napätia (NN). Napojenie na zdroj verejného rozvodu energie má svoje pravidlá a podlieha platným normám. Čo všetko je potrebné pre zriadenie prípojky NN Postupnosť krokov je nasledovná. V prvom rade je potrebné podať si žiadosť o pripojenie na príslušnom rozvodnom podniku. Po jej schválení nasleduje vypracovanie projektu realizácie elektrickej prípojky NN a zmluva o pripojení. Projekt vystavuje buď projektant alebo revízny technik. Po splnení príslušných byrokratických úkonoch nasleduje samotná realizácia prípojky nízkeho napätia a jej revízia. Na konci celého postupu je zmluva o dodávke s rozvodným podnikom a dodávateľom elektrickej energie. Vo väčšine prípadov spoločnosti, ktoré budú projekt zriadenia elektrickej prípojky realizovať zabezpečia aj potrebnú dokumentáciu. Pre zákazníka, ktorý často krát nemá ani potuchy ako postupovať to značne uľahčí situáciu. Realizácia projektu Realizácia prípojky nízkeho napätia napríklad v prípade rodinného domu, vychádza z verejného rozvodu do prípojkovej skrine a odtiaľ nasledujú rozvody do samotného domu. Pred prípojkovou skriňou je potrebné dodržať voľný priestor široký 0,8 m z bezpečnostných dôvodov. Elektrická prípojka slúži spravidla k pripojeniu jednej nehnuteľnosti a musí mať plný počet vodičov rozvodného zariadenia v mieste jej odbočenia. Na prípojky sa využívajú závesné káble. Taktiež je kladený dôraz na istiace prvky. Povinnosťou majiteľa je, aby bola elektrická prípojka umiestnená na hranici pozemku a verejne dostupná, aby bola ľahko odkontrolovaná. Všetky potrebné informácie ohľadom zriadenia elektrickej prípojky definuje norma STN 33 3320.
Zapojenie poistkovej skrine
Čítať celý článok
Zapojenie poistkovej skrine
 • 08.07.2020
 • 0
Pri každej rekonštrukcii či stavbe nového domu alebo iného objektu je záujem byť napojený na zdroj elektrickej energie čo najrýchlejšie. Dôvod je zjavný, každý chce bývať čo najskôr a bez „šťavy“ to nepôjde. Ustavične sa zvyšujúce nároky na tok elektriny, stále viac napojených spotrebičov a zariadení si vyžaduje aj vyššie požiadavky na bezpečnosť. Zapojenie poistkovej skrine Úlohou dôležitých elektrických súčiastok – poistky alebo ističa je chrániť elektrický obvod pred nadprúdom a skratom. Jednoducho povedané je to najslabšie miesto v obvode, kde sa pri preťažení preruší tok elektrickej energie a zabráni sa skratu. Istič, na rozdiel od poistky, je možné znova použiť. Schéma zapojenia ističov môže zahrňovať buď celý byt či dom alebo najčastejšie len určitý okruh, čo je praktickejšie riešenie. Týmto spôsobom je chránená kabeláž, zásuvky, spínače aj samotné elektrické zariadenia napojené do siete. Vďaka zapojeniu poistkovej skrine môžeme tiež zabrániť prípadnému požiaru a škodám ním spôsobeným. Inštalácia hlavného rozvádzača a ističa vo vašej domácnosti Hlavný rozvádzač je v prípade rodinných domov zapustený do omietky a v prípade bytov inštalovaný na stenu. S elektromerovým rozvádzačom je spojený káblom, ktorý ma hodnotu ističa. Hlavný istič je volený podľa veľkosti výkonu spotrebičov v objekte. Ráta sa to vynásobením súčtu inštalovaného výkonu a koeficientom súčinnosti. Čo sa týka rodinných domov má štandardne veľkosť 25 A. V prípade bytov 20 A. Odporúča sa nechať si zapojiť poistkovú skriňu odborníkmi, ktorí najlepšie vedia ako bezpečnostné prvky inštalovať podľa potrieb zákazníka.
Projektovanie zásuviek
Čítať celý článok
Projektovanie zásuviek
 • 08.07.2020
 • 0
Stavba rodinného domu ale i rekonštrukcia staršej stavby či bytu si často krát vyžaduje myslieť na množstvo detailov, pre ktoré je potrebné rozhodnúť sa čo najsprávnejšie a najpraktickejšie, aby nebolo následné bývanie zbytočne komplikované. Platí to aj pri tom, keď sa rozhodujeme vybrať to najsprávnejšie miesto pre zásuvky. Predsa len množstvo predlžovacích káblov vôbec nevyzerá dobre a kazí dojem krásneho nového alebo vynoveného priestoru. Zásuvka naša každodenná Projektovanie zásuviek je potrebné si vopred dobre premyslieť, aby k nim bol ľahký a jednoduchý prístup. Záleží najmä od rozmiestnenia veľkých kusov nábytku. V prípade kuchyne myslieť na spotrebiče, poprípade využitie moderných riešení výsuvných zásuviek. Treba dbať aj na podrobnosti o pripájaných spotrebičoch a ich príkone či výkone. Z praktických dôvodov je dobré nezabudnúť ani na také detaily ako je potreba povysávať či zapojiť vianočné svetlá. Inštalácia zásuviek Projektovanie kabeláže je určené projektovou dokumentáciou, ktorú vytvára projektant s elektrotechnickým vzdelaním a patričným osvedčením na konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického. Samotná realizácia by mala byť zverená do rúk elektrotechnika s príslušným oprávnením. Na jeden obvod sa najčastejšie zapája 10 zásuviek s maximálnym prúdom 16 A. Na kabeláž zásuviek sa väčšinou používajú CYKY káble 3×2,5 mm2 a 5×2,5 mm2 alebo v prípade aplikácie inštalačných rúr ide o samostatné vodiče 3xCY 2,5 mm2. Realizácia patrí medzi tie jednoduchšie časti elektroinštalácie. Po navrhnutí obvodu s dodržaním príslušných noriem, dimenzovaním vodičov zásuvkového obvodu a s ohľadom na záujem klienta dochádza k samotnému uskutočneniu, pričom sa dbá na bezpečnosť a ochranu pred dotykom pri poruche.
Výmena elektrických rozvodov v dome
Čítať celý článok
Výmena elektrických rozvodov v dome
 • 26.06.2020
 • 0
V rodinnom dome je stále čo robiť a rekonštruovať. Svoje o tom vedia najmä majitelia starších nehnuteľností. Medzi oblasti, o ktoré je potrebné sa starať patria určite rozvody vody, plynu či elektriky. Najmä posledné menované je z hľadiska bezpečnosti veľmi dôležité. Výmena elektrických rozvodov v dome sa nevykonáva na krátky čas, práve naopak, je to dlhodobá investícia.Práve preto by sa na výmene starých elektrických rozvodov nemalo šetriť. Prečo je výmena elektrických káblov dôležitá? Životnosť káblov starších ako 30 rokov sa postupne blíži ku koncu. Ak chcete predísť akejkoľvek havarijnej situácii je lepšie vymeniť elektrické rozvody včas. Staré hliníkové káble dnes už nespĺňajú bezpečnostné normy, pretože postupne strácajú na kvalite a hrozí prípadné nebezpečenstvo. Výhodou výmeny starých rozvodov je aj možnosť prispôsobiť si rozmiestnenie elektrických zásuviek a spínačov tam, kde Vám dnes chýbajú. Postup prác a samotná realizácia Práce na výmene elektrických rozvodov začínajú odstránením starých káblov, drážkovaním a vytváraním priestoru pre nové a následne nastupuje samotná inštalácia a zapájanie. Výmena elektro rozvodov predstavuje pomerne náročnú činnosť, ktorá si vyžaduje dlhší čas. Na čo všetko je potrebné dbať pri výmene rozvodov Ak meníte rozvody len v jednej miestnosti je potrebné dať pozor na to, či aj ostatné nepotrebujú nahradiť. Skúsení elektrotechnici vedia najlepšie poradiť so všetkým, čo je potrebné pre správnu, vhodnú, praktickú a bezpečnú výmenu elektrických káblov. Medzi najdôležitejšie súčasti výmeny patrí hlavný istič, skriňa a prívod elektrickej energie, vyrezávanie krabičiek a drážkovanie či prepäťová ochrana. Pri všetkom je potrebné dodržať bezpečnostné pravidlá a ochranné prvky. Aj keď výmena rozvodov môže byť pre mnohých strašiakom, s pomocou skúsených odborníkov sa dá hravo zvládnuť.
Projekt elektroinštalácie rodinného domu
Čítať celý článok
Projekt elektroinštalácie rodinného domu
 • 26.06.2020
 • 0
Projekt elektroinštalácie rodinného domu je nutnou súčasťou pri výstavbe či jeho rekonštrukcií. Ako by mal vyzerať jej projekt a čo obsahovať? Na to sa pozrieme na nasledujúcich riadkoch. Obsah projektu elektroinštalácie rodinného domu Technická dokumentácia projektu elektroinštalácie rodinného domu má obsahovať základné informácie o objekte, teda počet izieb, využívané výkonovo náročnejšie elektrospotrebiče, druh kúrenia či počet žijúcich osôb. Ďalšou položkou je celkový súpis použitých elektrospotrebičov a ich príkony, celkový predpokladaný príkon, návrh prierezu prípojky a hlavného domového vedenia, použitú napäťovú sústavu, spôsob riešenia ochrany pred nebezpečným dotykovým napätím, stupeň dodávky elektrickej energie, spôsob merania jej spotreby, predpäťová ochrana, ochrana proti skratu, blesku a elektrickým výbojom, určenie druhu prostredia, súpis použitého materiálu a popis riešenia elektroinštalácie textový aj obrazový a vizualizácie interiérov. Projekt elektroinštalácie – prečo je dôležitý I keď samotný projekt elektroinštalácie rodinného domu nie je nutne potrebný a aj bez neho dostanete stavebné povolenie, predsa len jeho vypracovanie má pri následnej realizácii svoj zmysel a uľahčuje prácu odborníkov a samotné vykonanie elektroinštalácie sa bez neho nezaobíde. Samozrejmosťou je dodržiavanie platných noriem a predpisov aj úzka spolupráca s užívateľom domu a architektom. V úvode sa vypracováva prvotný projekt s predpokladaný riešením, i keď nie úplne kompletným, ale potrebným pre zaistenie materiálu a vyrátanie cenovej kalkulácie. Počas samotnej realizácie sa upresňujú a konkretizujú jednotlivé požiadavky užívateľa objektu, ktoré sa následne postupne zapracúvajú do elektroprojektu, aby bol uchovaný reálny stav. Projekt elektroinštalácie má svoj zmysel a majiteľ domu sa k nemu môže kedykoľvek vrátiť.