Elektroinštalácia je srdce a mozog vašej stavby

Realizujeme elektroinštalačné práce veľkého, ale aj malého rozsahu. Neváhajte nás kontaktovať v prípade rozsiahlejších projektov a rekonštrukcií pre bytové domy a priemyselné stavby. Zameriavame sa ale aj na montáž nových alebo revízie starších elektrických rozvodov pre rodinné domy, novostavby a byty.

Veľkou výhodou, ktorú Vám firma NET4ALL, s.r.o. poskytuje, je možnosť kompletnej starostlivosti v obore. Okrem elektrických rozvodov Vám vieme namontovať aj systém domácej zábavy, zabezpečenie, elektronického vrátnika, internet a množstvo ďalších prvkov.

Postup realizácie v 4 krokoch

1. Napíšte alebo zavolajte nám

Všetky kontaktné informácie nájdete tu – Kontakt.

2. Projekt

V rámci prípravy Vašu predstavu s našim projektantom pretavíme do projektovej dokumentácie. Vy určujete, kde bude zásuvka, ovládacie prvky, osvetlenie a ostatné súčasti elektroinštalácie. Projektant je odborník z oboru, na ktorého sa môžete spoľahnúť a rád Vám poradí ako navrhnúť celú sieť. Projektant zo zákona musí mať elektrotechnické vzdelanie a patričné skúšky pre vykonávanie funkcie podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z. § 24 Elektrotechnik špecialista – 1. na projektovanie alebo konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického.

3. Montáž

V bode, keď projekt spĺňa všetky Vaše predstavy, nasleduje samotná realizácia. Tu vykonáva elektromontážna firma s príslušným oprávnením alebo jednotlivec s príslušným oprávnením. V oboch prípadoch musí realizátor spĺňať platné predpisy pre oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti a musí mať príslušné skúšky podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z. minimálne § 22 – samostatný elektrotechnik.

4. Revízia a odovzdanie do užívania

Po dokončení elektroinštalačných prác sa hotová elektroinštalácia pred uvedením do prevádzky a odovzdaní do užívania musí podľa zákona vyskúšať a revizovať. Revíziu a odbornú skúšku prevádza revízny technik ktorý podľa vyhlášky č. 718/2002 Z.z. disponuje § 24 Elektrotechnik špecialista – 2. na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky technického zariadenia elektrického. Po kontrole a meraní vydá revízny technik správu o stavu inštalácie t.j. revíznu správu. V revíznej správe je uvedené či elektroinštalácia je spôsobilá k prevádzke a bezpečnému užívaniu. V prípade vyhovujúceho stavu je elektroinštalácia odovzdaná objednávateľovi – investorovi.

Vnútorné domové a priemyselné elektroinštalácie do 1000 V
1/
Vnútorné domové a priemyselné elektroinštalácie do 1000 V
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Spoločne s Vami navrhneme kompletné riešenie elektroinštalácie vrátane dátového vedenia, signálového vedenia, KNX inštalácie, automatizácie, monitoring a zabezpečovacie systémy. Súčasná doba si vyžaduje odborný prístup pri realizácii elektroinštalácie. Neodporúčame robiť elektroinštaláciu svojpomocne, pretože nové normy a technológie si vyžadujú školeného odborníka, na ktorého sa môžete spoľahnúť.

KNX inštalácia ponúka inteligentné riešenie, v rámci ktorého sa združí celá technológia automatizovaného riadenia v objektoch na jedno miesto. Hlavnou výhodou KNX inštalácie je jej modulárnosť, čo znamená, že jej funkcie sa dajú ľahko rozšíriť a dopĺňať. V prípade záujmu o KNX inštaláciu sa dočítate viac v sekcii inteligentné inštalácie.

Naša spoločnosť poskytuje kompletný súbor služieb v oblasti elektroinštalácií. Máme skúsenosti s celkovou elektroinštaláciou pre bytové domy, polyfunkčné objekty a priemyselné objekty do 1000V.

 • Dodávka, montáž, údržba a revízia elektroinštalácie v interiéri a exteriéri
 • Vonkajšie osvetlenie, senzorické osvetlenie v priestoroch schodísk bytových domov, ale aj v priemyselných objektoch
 • Dodávka a montáž slaboprúdových zariadení – snímače, senzory, audio/video vrátnik, domáce telefóny a ďalšie.
Elektrické prípojky k domom a budovám
2/
Elektrické prípojky k domom a budovám
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Zabezpečíme pre Vás všetky potrebné dokumenty a podklady pre úspešné a rýchle zriadenie prípojného miesta vo Vašom objekte. Vykonáme pre Vás samotnú inštaláciu , pomôžeme Vám vybrať správny tarif a vypracujeme pre Vás revíznu správu.

Rýchly postup pri zriaďovaní elektrickej prípojky :

 • Vyplnenie žiadosti : Žiadosť pre zákazníkov pripojených na NN napäťovú hladinu + Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia. Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia bude spracované do 30 dní a následne Vám bude distribučnou spoločnosťou zaslané na Vašu korešpondenčnú adresu.
 • Pripojenie potrebných dokumentov k žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy : Kópiu listu vlastníctva, kópiu snímky z katastrálnej mapy, vyjadrenie distribučnej spoločnosti, projektová dokumentácia prípojky NN, Vypísané splnomocnenie pre distribučnú spoločnosť, Občiansky preukaz
 • Uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy, oznámenie výšky pripojovacieho poplatku podľa inštalovaného hlavného ističa
 • Samotná realizácia prípojky
 • Uzatvorenie zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny
Odborné skúšky a revízie
3/
Odborné skúšky a revízie
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Elektrické zariadenia sa pred uvedením do prevádzky musia vyskúšať a preveriť a behom svojej prevádzky podrobiť pravidelným kontrolám a revíziám. Prevádzkovanie elektrických zariadení upravujú normy STN 33 1500, STN 62 305, STN 34  1391, ktoré stanovujú lehoty revízií podľa prostredia, druhu priestoru a druhu zariadení. Povinnosť vykonávať revízie určuje Vyhláška MPVaR SR č.508/2009 Z. z. a hore uvedené normy. Správa  o pravidelnej revízií elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa, najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízií elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Pod pojmom elektrické zariadenia rozumieme :

– elektrickú inštaláciu
– zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny
– zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny – bleskozvody
– elektrické zariadenia strojov a prístrojov

Poznáme nasledujúce typy revíznych správ :

– východisková
– pravidelná – periodická
– mimoriadna alebo na požiadanie

Revíziu zabezpečuje revízny technik na základe získaného oprávnenia Technickej inšpekcie Slovenskej republiky. Prehliadkou, kontrolným meraním a preskúšaním celkového stavu overuje bezpečnú a bezporuchovú prevádzku elektrických zariadení. Ku každej revízií sa vystaví revízna správa, kde sa zohľadnia všetky prevedené úkony pri revízií, zistené závady a záverom takejto správy je, že elektrické zariadenia sú spôsobilé bezpečnej prevádzky. V niektorých prípadoch sa môže stať, že vzniknuté závady bránia kladnému výsledku revízie a preto v týchto prípadoch je potrebné tieto závady v čo najkratšej dobe odstrániť po konzultácií a dohode s revíznym technikom.

V prípade že potrebujete vykonať odbornú skúšku alebo revíziu nás neváhajte kontaktovať. Náš odborný pracovník – revízny technik pre Vás po vzájomnej konzultácií vykoná požadovanú odbornú skúšku a revíziu.

Bleskozvody
4/
Bleskozvody
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Ponúkame komplexnú dodávku bleskozvodov od návrhu cez realizáciu až po revíznu správu.
Bleskozvod je prostriedok vonkajšej ochrany pred bleskom, ktorý vytvára umelú vodivú cestu na zachytávanie a zvedenie atmosférického výboja. Jeho usporiadanie má byť volené tak, aby úder blesku nastal práve do zberacieho zariadenia. Bleskozvod sa realizuje na najvyššom mieste objektu.

Bleskozvod tvoria tieto časti:

 • zberacie zariadenie
 • zvody (svorky)
 • uzemnenie

Každá z uvedených častí bleskozvodu môže byť nahradená alebo doplnená vodivou konštrukčnou časťou alebo vodivou súčasťou objektu, ktoré vyhovujú požiadavkám na vyhotovenie príslušnej časti bleskozvodu. Nahrádzajúce časti sa považujú za náhodné (zberače, zvody, uzemňovače) a doplňujúce časti ako pomocné zberače.

Chcete vedieť viac? Prečítajte si o všetkých naších
aktivitách na blogu.

3D obraz
Čítať celý článok
3D obraz
 • 21.03.2016
 • 0
Reproduktorová sústava je zariadenie na premenu elektrického signálu z audio zariadení na počuteľný zvuk. Reproduktorové sústavy sa používajú pre ozvučenie vo frekvenčnom pásme počuteľnom pre ľudské ucho
Priestorový zvuk
Čítať celý článok
Priestorový zvuk
 • 15.03.2016
 • 0
Zvuk je pozdĺžne mechanické vlnenie v látkovom prostredí schopné vyvolávať v uchu sluchový vnem. Frekvencia zvuku sa nachádza v rozpätí od 20 Hz – 20 kHz. Mimo týchto hraníc človek zvuk nevníma.
Zázraky vedy – Ide to na vodu !
Čítať celý článok
Zázraky vedy – Ide to na vodu !
 • 10.03.2016
 • 0
Nepredstaviteľný potenciál vodíkového generátora. Priama hrozba pre krajiny OPEC a fosílne palivá. Zelená energia na dosah. Reálne perpetu mobile ?