Elektroinštalácia je srdce a mozog vašej stavby

Realizujeme elektroinštalačné práce veľkého, ale aj malého rozsahu. Neváhajte nás kontaktovať v prípade rozsiahlejších projektov a rekonštrukcií pre bytové domy a priemyselné stavby. Zameriavame sa ale aj na montáž nových alebo revízie starších elektrických rozvodov pre rodinné domy, novostavby a byty.

Veľkou výhodou, ktorú Vám firma NET4ALL, s.r.o. a HEXEMPO, s.r.o. poskytuje, je možnosť kompletnej starostlivosti v obore. Okrem elektrických rozvodov Vám vieme namontovať aj systém domácej zábavy, zabezpečenie, elektronického vrátnika, internet a množstvo ďalších prvkov.

Postup realizácie v 4 krokoch

1. Napíšte alebo zavolajte nám

Všetky kontaktné informácie nájdete tu – Kontakt.

2. Projekt

V rámci prípravy Vašu predstavu s našim projektantom pretavíme do projektovej dokumentácie. Vy určujete, kde bude zásuvka, ovládacie prvky, osvetlenie a ostatné súčasti elektroinštalácie. Projektant je odborník z oboru, na ktorého sa môžete spoľahnúť a rád Vám poradí ako navrhnúť celú sieť. Projektant zo zákona musí mať elektrotechnické vzdelanie a patričné skúšky pre vykonávanie funkcie podľa platných predpisov na projektovanie alebo konštruovanie vyhradeného technického zariadenia elektrického.

3. Montáž

V bode, keď projekt spĺňa všetky Vaše predstavy, nasleduje samotná realizácia. Tu vykonáva elektromontážna firma s príslušným oprávnením alebo jednotlivec s príslušným oprávnením. V oboch prípadoch musí realizátor spĺňať platné predpisy pre oprávnenie na vykonávanie takejto činnosti a musí mať príslušné skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. minimálne § 22 – samostatný elektrotechnik.

4. Revízia a odovzdanie do užívania

Po dokončení elektroinštalačných prác sa hotová elektroinštalácia pred uvedením do prevádzky a odovzdaní do užívania musí podľa zákona vyskúšať a revizovať. Revíziu a odbornú skúšku prevádza revízny technik ktorý podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. disponuje § 24 Elektrotechnik špecialista – 2. na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky technického zariadenia elektrického. Po kontrole a meraní vydá revízny technik správu o stavu inštalácie t.j. revíznu správu. V revíznej správe je uvedené či elektroinštalácia je spôsobilá k prevádzke a bezpečnému užívaniu. V prípade vyhovujúceho stavu je elektroinštalácia odovzdaná objednávateľovi – investorovi.

Vnútorné domové a priemyselné elektroinštalácie do 1000 V
1/
Vnútorné domové a priemyselné elektroinštalácie do 1000 V
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Spoločne s Vami navrhneme kompletné riešenie elektroinštalácie vrátane dátového vedenia, signálového vedenia, KNX inštalácie, automatizácie, monitoring a zabezpečovacie systémy. Súčasná doba si vyžaduje odborný prístup pri realizácii elektroinštalácie. Neodporúčame robiť elektroinštaláciu svojpomocne, pretože nové normy a technológie si vyžadujú školeného odborníka, na ktorého sa môžete spoľahnúť.

KNX inštalácia ponúka inteligentné riešenie, v rámci ktorého sa združí celá technológia automatizovaného riadenia v objektoch na jedno miesto. Hlavnou výhodou KNX inštalácie je jej modulárnosť, čo znamená, že jej funkcie sa dajú ľahko rozšíriť a dopĺňať. V prípade záujmu o KNX inštaláciu sa dočítate viac v sekcii inteligentné inštalácie.

Naša spoločnosť poskytuje kompletný súbor služieb v oblasti elektroinštalácií. Máme skúsenosti s celkovou elektroinštaláciou pre bytové domy, polyfunkčné objekty a priemyselné objekty do 1000V.

 • Dodávka, montáž, údržba a revízia elektroinštalácie v interiéri a exteriéri
 • Vonkajšie osvetlenie, senzorické osvetlenie v priestoroch schodísk bytových domov, ale aj v priemyselných objektoch
 • Dodávka a montáž slaboprúdových zariadení – snímače, senzory, audio/video vrátnik, domáce telefóny a ďalšie.
Elektrické prípojky k domom a budovám
2/
Elektrické prípojky k domom a budovám
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Zabezpečíme pre Vás všetky potrebné dokumenty a podklady pre úspešné a rýchle zriadenie prípojného miesta vo Vašom objekte. Vykonáme pre Vás samotnú inštaláciu , pomôžeme Vám vybrať správny tarif a vypracujeme pre Vás revíznu správu.

Rýchly postup pri zriaďovaní elektrickej prípojky :

 • Vyplnenie žiadosti : Žiadosť pre zákazníkov pripojených na NN napäťovú hladinu + Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia. Vyjadrenie k bodu a podmienkam pripojenia bude spracované do 30 dní a následne Vám bude distribučnou spoločnosťou zaslané na Vašu korešpondenčnú adresu.
 • Pripojenie potrebných dokumentov k žiadosti o uzatvorenie Zmluvy o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy : Kópiu listu vlastníctva, kópiu snímky z katastrálnej mapy, vyjadrenie distribučnej spoločnosti, projektová dokumentácia prípojky NN, Vypísané splnomocnenie pre distribučnú spoločnosť, Občiansky preukaz
 • Uzatvorenie zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy, oznámenie výšky pripojovacieho poplatku podľa inštalovaného hlavného ističa
 • Samotná realizácia prípojky
 • Uzatvorenie zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny
Odborné skúšky a revízie
3/
Odborné skúšky a revízie
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Elektrické zariadenia sa pred uvedením do prevádzky musia vyskúšať a preveriť a behom svojej prevádzky podrobiť pravidelným kontrolám a revíziám. Prevádzkovanie elektrických zariadení upravujú normy STN 33 1500, STN 62 305, STN 34  1391, ktoré stanovujú lehoty revízií podľa prostredia, druhu priestoru a druhu zariadení. Povinnosť vykonávať revízie určuje Vyhláška MPSVaR SR č.508/2009 Z. z. a hore uvedené normy. Správa  o pravidelnej revízií elektrického zariadenia a bleskozvodu musí byť trvale uložená u prevádzkovateľa, najmenej do vyhotovenia nasledujúcej správy o pravidelnej revízií elektrického zariadenia a bleskozvodu.

Pod pojmom elektrické zariadenia rozumieme :

– elektrickú inštaláciu
– zariadenia na ochranu pred účinkami statickej elektriny
– zariadenia na ochranu pred účinkami atmosférickej elektriny – bleskozvody
– elektrické zariadenia strojov a prístrojov

Poznáme nasledujúce typy revíznych správ :

– východisková
– pravidelná – periodická
– mimoriadna alebo na požiadanie

Revíziu zabezpečuje revízny technik na základe získaného oprávnenia Technickej inšpekcie Slovenskej republiky. Prehliadkou, kontrolným meraním a preskúšaním celkového stavu overuje bezpečnú a bezporuchovú prevádzku elektrických zariadení. Ku každej revízií sa vystaví revízna správa, kde sa zohľadnia všetky prevedené úkony pri revízií, zistené závady a záverom takejto správy je, že elektrické zariadenia sú spôsobilé bezpečnej prevádzky. V niektorých prípadoch sa môže stať, že vzniknuté závady bránia kladnému výsledku revízie a preto v týchto prípadoch je potrebné tieto závady v čo najkratšej dobe odstrániť po konzultácií a dohode s revíznym technikom.

V prípade že potrebujete vykonať odbornú skúšku alebo revíziu nás neváhajte kontaktovať. Náš odborný pracovník – revízny technik pre Vás po vzájomnej konzultácií vykoná požadovanú odbornú skúšku a revíziu.

Bleskozvody
4/
Bleskozvody
Zaujali Vás naše služby ?

V prípade záujmu o bližšie informácie, možnostiach realizácie alebo cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať.

Mobil: +421 907 979 226
Email: info@net4all.sk

Ponúkame komplexnú dodávku bleskozvodov od návrhu cez realizáciu až po revíznu správu.
Bleskozvod je prostriedok vonkajšej ochrany pred bleskom, ktorý vytvára umelú vodivú cestu na zachytávanie a zvedenie atmosférického výboja. Jeho usporiadanie má byť volené tak, aby úder blesku nastal práve do zberacieho zariadenia. Bleskozvod sa realizuje na najvyššom mieste objektu.

Bleskozvod tvoria tieto časti:

 • zberacie zariadenie
 • zvody (svorky)
 • uzemnenie

Každá z uvedených častí bleskozvodu môže byť nahradená alebo doplnená vodivou konštrukčnou časťou alebo vodivou súčasťou objektu, ktoré vyhovujú požiadavkám na vyhotovenie príslušnej časti bleskozvodu. Nahrádzajúce časti sa považujú za náhodné (zberače, zvody, uzemňovače) a doplňujúce časti ako pomocné zberače.

Chcete vedieť viac? Prečítajte si o všetkých naších
aktivitách na blogu.

Inteligentná domácnosť
Čítať celý článok
Inteligentná domácnosť
 • 08.08.2020
 • 0
Máte záujem zjednodušiť a uľahčiť si život vo svojej domácnosti? Moderným riešením je takzvaný smarthome, teda inteligentná domácnosť. Vďaka inteligentným inštaláciám dokážete ovládať vykurovanie, osvetlenie, tienenie, chladenie, elektroinštaláciu, vodu, plyn a mnoho ďalšieho ako napríklad zámky na dverách, zavlažovací systém, poprípade kamery. Všetko budete mať pod kontrolou a bez zbytočnej námahy. Nie je to hudba budúcnosti ani vychytávka pre „vyvolených“ S inteligentovou domácnosťou sa dnes nemusíte stretnúť len v sci-fi filmoch či hriešne drahých vilách, ale môžete si ju naplánovať už pri projekte vášho rodinného domu alebo rekonštrukcii domu či bytu. Získate tak riešenie, ktorým ušetríte svoj čas, pretože mnohé veci budú ovládané automaticky za vás, ale presne podľa vašich predstáv. Aké sú výhody inteligentnej domácnosti? Praktickosť smart riešenia ovládania domácnosti znamená komfort a pohodlie pre jeho užívateľa. Zmysel inteligentnej domácnosti tkvie v automatizácii riadenia jednotlivých spomínaných prvkov v domácnosti. To je možné dosiahnuť inteligentnou inštaláciou, teda kabelážou. Nemalou výhodou, ktorá určite hovorí v prospech moderného riešenia ovládania domácnosti je úspora, pretože správnym nastavením je možné ušetriť financie na energiách. To je najlepšie riešiť priamo s odborníkmi a technikmi, ktorí sa prispôsobia vašim požiadavkám a vyberú pre vás najvhodnejšie a najekonomickejšie riešenie. Plusom je tiež zabezpečenie bezpečnosti pri chode domácnosti. Takéto ovládanie vami zvolených prvkov (najmä kúrenie, voda, plyn, osvetlenie, klíma, bezpečnostné prvky a iné) je prispôsobené vašim požiadavkám, ušetrí čas a v konečnom dôsledku uľahčí život. Zvýši Vám tak viac priestoru pre rodinu, zábavu či hobby.
Tlačidlá pre inteligentný dom
Čítať celý článok
Tlačidlá pre inteligentný dom
 • 03.08.2020
 • 0
Tlačidlá pre inteligentný dom alebo smart home je stále viac populárnym riešením bývania. Má svoje neodškriepiteľné výhody v podobe uľahčenia udržiavania chodu domácnosti, zabezpečenie bezpečia, úspory času či financií. Princíp inteligentnej domácnosti a jej ovládania Zmysel inteligentného ovládania jednotlivých prvkov v domácnosti je v tom, aby boli zautomatizované. Riadenie smart home môže byť či už prostredníctvom tlačidiel na stenách alebo najčastejšie cez rozličné aplikácie v telefónoch alebo tabletoch. Tlačidlá pre inteligentný dom Pod kontrolou môžete mať vo svojom dome prakticky všetko. Prioritne ide o osvetlenie, elektrinu, vodu, kúrenie, ale aj klimatizáciu, otváranie vstupných brán, kamerový systém alebo audiovizuálnu techniku. To všetko je riadené centrálne cez rôzne tlačidlá, integrované ovládacie panely, TV, smartphone alebo tablet. Prečo je smart ovládanie tak obľúbené Odpoveď je viac ako jasná. Pomocou jednoduchých krokov a stlačení tých správnych tlačidiel či jednoduchých klikov v aplikácii máte hneď postarané o to, čo potrebujete. Napríklad vypnúť svetlo v celom dome, predhriať si miestnosti v treskúcej zime, vypnúť kúrenie podľa potreby alebo stopnúť zavlažovanie, keď začne pršať. Takto domácnosť značne ušetrí za energie. Smart riešenie má aj svoj nadštandard napríklad v podobe otvorenia brány pri vstupe auta do garáže, zapnutia hudby alebo stlmenia intenzity osvetlenia. Zjednodušenie činnosti v domácnosti, úspora času a financií sú jasné dôvody, prečo je inteligentná domácnosť vyhľadávaným riešením.
Slaboprúdové rozvody
Čítať celý článok
Slaboprúdové rozvody
 • 27.07.2020
 • 0
Kde všade sa slaboprúdové rozvody aplikujú? Ako sa využívajú? Všetko čo potrebujete vedieť o rozdieloch medzi slabo a silnoprúdovými rozvodmi sa dozviete v tomto článku. Na čo sa používajú slaboprúdové rozvody? Hneď v úvode si musíme ujasniť, na čo konkrétne sa slabo prúdové rozvody využívajú. Podobne ako silno prúdové rozvody, tvoria základnú súčasť elektroinštalačných prác. Slaboprúdové rozvody a kabeláž slúžia na prenos dát a informácií. Na rozdiel od silnoprúdových rozvodov, ktoré privádzajú jednofázový a trojfázový prúd od elektrickej prípojky do objektu, pri ktorých ide najmä o káblové vedenia do 22 kV, káblové prípojky NN/VN, transformátorové stanice, elektroinštalácie technologických zariadení a liniek, motorové pohony v priemysle, svetelné a zásuvkové rozvody či elektrické vykurovanie. Kde všade majú slaboprúdové rozvody svoje uplatnenie a opodstatnenie? Dá sa povedať, že slaboprúdové rozvody sú využívané takmer všade. Či už ide o rodinný dom, panelák, bytovku alebo administratívnu budovu či výrobnú halu. Používajú sa napríklad pri dátových, televíznych rozvodoch, komunikačných kanáloch, počítačovej sieti, audiovizuálnej technike (FM rádia, LCD televízory, domáce kino), kamerových systémoch alebo protipožiarnej ochrane či zabezpečovacom systéme, jednoducho povedané všade tam, kde je potrebné byť smart. Slaboprúdové inštalácie sa tykajú exteriéru rovnako ako interiéru. Dôležitosť slaboprúdovej kabeláže Slaboprúdové rozvody sú dnes nemenej dôležité, či už pre domácnosť, polyfunkčné objekty alebo do firmy ako tie silnoprúdové. Stávajú sa čoraz viac komplikovanejšími, preto by mala byť ich inštalácia v rukách odborníkov, ktorí dokážu zabezpečiť fundovanú kabeláž a následne aj servis.