Revízia elektrického zariadenia

Revízia elektrického zariadenia

Jedným slovom bezpečnosť. Práve preto je nutná revízia elektrického zariadenia. Pri elektroinštalácii a elektrických zariadeniach to platí dvojnásobne. Zabezpečuje sa tak ochrana majetku a života, či už ide o obytnú budovu alebo kancelárske priestory, školy, hotely, reštaurácie, polyfunkčné objekty, rôzne výškové budovy a iné.

Rozlišujeme viacero druhov revízie objektov

V prvom rade je potrebné povedať, že revíziu elektrického zariadenia môžu vykonávať iba odborníci – revízni technici s príslušnou odbornou spôsobilosťou na vykonávanie kontroly elektrických zariadení s kvalifikáciou v súlade s platnými normami a vyhláškami. Poznáme východiskovú revíziu, ktorá sa vykonáva na novostavbách alebo po rekonštrukcii. Ďalej pravidelnú revíziu, ktorá sa realizuje v pravidelných lehotách zákonom určených na už existujúcich zariadeniach. Z týchto pravidelných kontrol je povinnosť uchovávať záznamy, aby bola zaistená bezpečnosť pri práci. Tretím druhom je mimoriadna revízia na požiadanie. Ide pri nich o odborné prehliadky a odborné skúšanie fungovania elektrických zariadení.

Čo všetko rozumieme pod pojmom revízia elektrického zariadenia

Počas revízie elektrických zariadení sa vykonáva prehliadka, kontrola a skúšanie aktuálneho stavu elektrických zariadení a jeho bezpečnosť podľa platných noriem a predpisov (najmä norma STN 33 1500). Pod elektrickým zariadením rozumieme elektrickú inštaláciu, elektrické zariadenie strojov, zariadenia na ochranu pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny. Overuje sa fungovanie zariadenia. Elektrické zariadenie je bezpečné vtedy, ak nie je ohrozený život ľudí, zvierat, majetok a okolité prostredie elektrickým prúdom alebo napätím.