Integrovaný bezpečnostný systém

Integrovaný bezpečnostný systém

Integrovaný bezpečnostný systém je definovaný ako systém predstavujúci neprázdnu množinu S, tvorenú množinou prvkov M a množinou G (charakteristikou systému), danou závislosťami medzi veličinami prvkov množiny M a okolím systému: IBS = (M, G) kde: M – je univerzum integrovaného bezpečnostného systému tvorené prvkami systémov fyzickej ochrany (FO), technických prostriedkov ochrany osôb a majetku (TP) a organizačných a režimových opatrení (OaRO). G – je charakteristika systému tvorená väzbami medzi prvkami M a okolím systému.

IBS

IBS je systémom, v ktorom sú navrhnuté operačné a technické prvky systémovej štruktúry takým spôsobom, ktorý poskytuje optimálne možnú bezpečnosť pri známych vonkajších vplyvoch, pre konkrétne chránenú oblasť alebo záujem, proti špecifikovaným nebezpečenstvám z oblasti nebezpečenstva.

V súvislosti s poskytovaním ochrany určitému chránenému záujmu sa definuje súbor technických a organizačných opatrení musiaci vždy stáť medzi nebezpečenstvami, proti ktorým je zameraný a príslušným chráneným záujmom. Uvedený súbor tvorený kombináciou prostriedkov klasickej, režimovej, technickej a fyzickej ochrany nazývame zabezpečovací systém.

Nebezpečenstvo je aktuálna možnosť daného systému, jeho komponentov, spôsobovať neočakávané negatívne javy ohrozujúce danú stabilitu fungovania príslušného systému. Oblasť nebezpečenstva zahŕňa všetky riziká hroziace chránenému záujmu.

Vonkajšími vplyvmi sú javy ovplyvňujúce predchádzajúce prvky procesu, ale neobsahujú charakteristické rysy nebezpečenstva. Je to napríklad počasie, osvetlenie, prítomnosť zvierat, okolité rastlinstvo a pod. Zabezpečovací systém v technickom poňatí je sústava elektrických, elektronických mechanických alebo iných súčiastok tvoriacich pevne zabudovanú prekážku zabraňujúcu vstupu osoby alebo zvieraťa do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výstupu z nich, alebo vjazdu dopravného prostriedku do chráneného objektu alebo na chránené miesto, alebo výjazdu z nich, ktoré nemožno prekonať bez odborných znalostí alebo fyzickej sily.

Každý zabezpečovací systém musí byť navrhnutý na základe analýzy rizík a zraniteľnosti objektu tak, aby poskytoval požadovanú mieru bezpečnosti pre konkrétny chránený záujem. Uvedený typ miery závisí aj od ďalších prvkov, ktoré vytvárajú spätnú väzbu na elimináciu nebezpečenstva (strážna služba, zásahová jednotka). Ekonomickú efektívnosť zabezpečovacieho systému možno vyjadriť koeficientom vyjadrujúcim podiel medzi maximálnymi škodami vyplývajúcim z napadnutia objektu a investíciami potrebnými k inštalácii adekvátneho zabezpečovacieho systému: ε = (S/I) . 100 Čím je hodnota koeficientu ε vyššia, tým sú finančné prostriedky na zaobstaranie zabezpečovacieho systému vynaložené efektívnejšie.

 

DRUHY OCHRANY

Režimová ochrana – súbor administratívnych opatrení a postupov. Ich primárnou úlohou je zavedenie určitého systému do jednotlivých činností pracovníkov a hostí v chránenom objekte s cieľom zvýšiť bezpečnosť v danom objekte a zároveň podporovať ďalšie druhy ochrán. Jedná sa o systém organizačných a administratívnych opatrení, ktoré vymedzujú pohyb osôb v chránenom objekte, chránenom priestore a jeho okolí, ako aj tok informácií súvisiacich s ochranou daného chráneného objektu .

Fyzickou ochranou– ochrana fyzicky prítomnou osobou na chránenom mieste, prípadne pri chránenom záujme. V súlade s ustanoveniami zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa pod fyzickou ochranou rozumie obchôdzka, stráženie, prevádzkovanie zabezpečovacieho systému alebo poplachového systému a priame riadenie a kontrola týchto činností.

Fyzickú ochranu môžeme rozdeliť na:

  • vlastnú ochranu – Medzi vlastnú ochranu sa radí napríklad osobný strážca alebo systém susedských hliadok.
  • fyzickú ochranu zabezpečovanú bezpečnostnými službami – Bezpečnostné sa delia na štátne a súkromné bezpečnostné služby. Technická ochrana je relatívne jednoduchý a lacný spôsob zabezpečenia objektu. Technická ochrana má sama o sebe viac menej len preventívnu funkciu, preto je potrebné kombinovať ju s fyzickou ochranou. V súčasnosti patrí spolu s fyzickou ochranou medzi najpoužívanejšie spôsoby ochrany a v závislosti na zásahu fyzickej ochrany medzi najspoľahlivejšie.

Od použitých komponentov a súčastí závisí, či zabezpečovací systém bude patriť medzi najťažšie prekonateľné. Pasívne prvky ochrany patriace do skupiny klasickej ochrany, reprezentujú mechanické zábranné prostriedky – MZP,  ako napríklad stavebné konštrukcie, otvorové výplne, bezpečnostné úschovné objekty, uzamykacie systémy, bezpečnostné sklá resp. fólie a iné bariéry.  Aktívne prvky ochrany, patriace do skupiny technickej ochrany, reprezentujú poplachové systémy PS, medzi ktoré patrí elektrický zabezpečovací systém, priemyselná televízia, systém kontroly a riadenia vstupu SKV, elektrická požiarna signalizácia EPS.

Obvodová (perimetrická) ochrana – signalizuje narušenie obvodu objektu. Obvodom objektu rozumieme hranicu objektu, ktorá je realizovaná vymedzovacou bariérou (plotom, priekopou, atď.).

Plášťová ochrana– signalizuje narušenie plášťa objektu tzn.zvislých prípadne vodorovných stavebných konštrukcií (stien, podlahy, stropov). Pod objektom v tomto prípade sa rozumie samotný stavebný objekt, či už je to celá budova alebo vyčlenený komplex miestností.

Priestorová ochrana-  signalizuje narušenie vnútorného priestoru objektu ohraničeného zvislými a vodorovnými stavebnými konštrukciami.

Predmetová ochrana–  signalizuje bezprostrednú prítomnosť narušiteľa pri chránenom predmete alebo neoprávnenú manipuláciu s chráneným predmetom. V niektorých literárnych zdrojoch je uvádzaná okrem menovaných aj tzv. kľúčová ochrana, ktorá signalizuje narušenie kľúčových miest v objekte a to predovšetkým miest, kde sa predpokladá pohyb páchateľa (napr. chodby, schodištia, atď.).

Pre každý typ technickej ochrany objektov sú vyrábané prvky EZS, ktoré môžeme podľa priestorového zamerania rozdeliť na:

  • prvky EZS obvodovej (perimetrickej) ochrany
  • prvky EZS plášťovej ochrany
  • prvky EZS priestorovej ochrany
  • prvky EZS predmetovej ochrany
  • prvky tiesňovej ochrany