Elektronický zabezpečovací systém – EZS časť.1

Elektronický zabezpečovací systém – EZS časť.1

Elektrický zabezpečovací systém (EZS) je poplachový systém určený na detekciu a indikáciu prítomnosti, vstupu alebo pokusu o vstup narušiteľa do stráženého objektu a následnú akustickú alebo optickú signalizáciu na určitom mieste narušenia stráženého objektu alebo priestoru.

Požiadavky na EZS definuje norma STN EN 50131-1. Poplachové systémy Elektrické zabezpečovacie systémy. EZS musí podľa normy možnosti pre detekciu narušiteľov, spracovávanie informácií, pre ohlásenie poplachov a prostriedky pre prevádzku EZS. EZS sú ponímané, ako komplexné inteligentné domové systémy, na ktoré sú oproti štandardným prvkom pripojené mnohé doplnkové zariadenia zvyšujúce komfort užívateľa (termostaty, relé a pod.)

Hlavnými atribútmi sú:

 • funkčnosť tvorená detekciou vyhodnocovacími funkciami, výstupnými funkciami a funkciami zabezpečenia proti sabotáži
 • spoľahlivosť, tvorená odolnosťou pred vplyvom okolitého prostredia, prevádzkovou spoľahlivosťou a funkčnou spoľahlivosťou.

Podľa STN EN 50131-1 musí EZS obsahovať nasledujúce komponenty:

 • Ústredňu
 • jeden alebo viac detektorov
 • jedno alebo viac signalizačných zariadení prípadne poplachových prenosných systémov
 • jedno alebo viac napájacích zariadení

4 stupne zabezpečenia EZS:

 • Stupeň 1: nízke riziko – narušiteľ má malú znalosť EZS a má k dispozícii obmedzený sortiment dostupných nástrojov.
 • Stupeň 2: nízke až stredné riziko – narušiteľ má určité znalosti o EZS a má k dispozícii základný sortiment nástrojov a prenosných prístrojov.
 • Stupeň 3: stredné až vysoké riziko – narušiteľ je oboznámený s EZS a má úplný sortiment nástrojov a prenosných prístrojov.
 • Stupeň 4: vysoké riziko – používa sa vtedy, keď zabezpečenie má prioritu pred ostatnými hľadiskami. Narušiteľ má možnosť spracovať podrobný plán vniknutia, a má kompletný sortiment zariadení vrátane prostriedkov pre náhradu rozhodujúcich prvkov v EZS.

Aby jednotlivé komponenty EZS fungovali správne, musia byť zaradené do jednej z tried prostredia:

 • Trieda I – vnútorné prostredie vo vykurovaných miestnostiach +5 až +40 °C, vlhkosť 75%,
 • Trieda II – prostredie vnútorné všeobecné (nie je udržiavaná stála teplota) –10 až +40 °C, vlhkosť 75%
 • Trieda III – prostredie vonkajšie chránené (komponenty nie sú v plnej miere vystavené vplyvom počasia) –25 až +50 °C , vlhkosť 75%, 30 dní/rok 85 až 95 % vlhkosť
 • Trieda IV – prostredie vonkajšie všeobecné (komponenty vystavené vplyvom počasia) –25 až +50 °C, vlhkosť 75%, 30 dní/rok 85 až 95 % vlhkosť.

 EZS musí obsahovať iba také detektory, ktoré sú vhodné pre dané prostredie a použitie. Detektory môžu zahŕňať viac ako jednu technológiu a môžu byť nastavené tak, aby bol poplach vyvolaný viac ako jednou aktiváciou snímača.

Prístupové úrovne:

 • Úroveň 1- Prístup pre každú osobu. Ovládacie prvky nemajú žiadne prístupové obmedzenia.
 • Úroveň 2- Prístup pre každého užívateľa. Ovládacie prvky ovplyvňujúce prevádzkový stav (bez zmeny nastavenia parametrov EZS). Prístup k ovládacím prvkom pre túto úroveň, alebo indikačným prvkom, ktoré majú byť viditeľné v prístupovej úrovni 2, musí byť obmedzený za pomoci kľúčového alebo kódového prepínača, alebo zámku. Kľúče alebo kódy pre túto úroveň nesmú byť použiteľné pre prístup k funkciám úrovne 3 a 4.
 • Úroveň 3– Prístup pre servisných pracovníkov Všetky ovládacie prvky ovplyvňujúce nastavenie parametrov EZS (bez zmeny základného nastavenia EZS). Prístup k ovládacím alebo indikačným prvkom, ktoré majú byť viditeľné v prístupovej úrovni 3, musí byť obmedzený pomocou kľúčového alebo kódového prepínača, alebo zámku. Kľúče alebo kódy pre túto úroveň nesmú byť použiteľné pre prístup k funkciám úrovne 4.
 • Úroveň 4- Prístup pre výrobcov Prístup k prvkom meniacim základné nastavenie EZS. Prístup k ovládacím alebo indikačným prvkom, ktoré musiabyť viditeľné v prístupovej úrovni 4, musí byť obmedzený pomocou kľúčového alebo kódového prepínača, zámku, prípadne inými vhodnými prostriedkami.

Prístup k úrovniam 3 a 4 musí byť zakázaný, kým užívateľ na úrovni 2 nedá súhlas.

ezs1

Nastavenie stavu stráženia a pohotovostného stavu musí byť umožnené iba užívateľom s príslušnou prístupovou úrovňou. Uvedenie do stavu stráženia, alebo pohotovostného režimu je podmienené štandardným fungovaním EZS pri minimalizácii nesprávnej činnosti.

V závislosti od stupňa, musí byť užívateľom po úspešnom uvedení do stavu stráženia k dispozícii indikácia ohľadom toho, že systém je v stave stráženia. Indikácia musí byť časovo obmedzená na 180 s. Ak je potrebné pre prepnutie zo stavu stráženia do pohotovostného stavu vstúpiť do chráneného priestoru, musí byť definovaná povolená cesta.

Za predpokladu, že užívateľ vstúpi do stráženého priestoru príchodovou cestou, bude vyhlásenie poplachu oneskorené o čas nadefinovaný v ústredni a signály od detektorov na príchodovej ceste môžu byť ignorované, prípadne opticky alebo zvukovo signalizované. Maximálna povolená doba nastavovania pohotovostného stavu je 19 45 s. Pokiaľ sa v tomto čase neuskutoční nastavenie, poplachová ústredňa vyhlási poplach. Podobné pravidlá platia pri prepínaní z pohotovostného stavu do stavu stráženia, ale v tomto stave musí byť zadefinovaná povolená cesta (odchodová cesta) s odchodovým oneskorením.

Úlohou výstupnej funkcie je umožniť poplachovému systému poskytovať používateľovi informácie o stave poplachového systému. Medzi výstupné funkcie patrí  predovšetkým indikácia prevádzkového režimu a stavu poplachového systému, signalizácia poplachového stavu, prípadne možnosť iniciovania opatrení na obmedzenie konania útočníka.

Požiadavky na ochranu proti sabotáži:

 • všetky svorky a ovládacie prvky by mali byť zaistené proti neoprávnenému prístupu
 • kryty musia byť odolné voči mechanickému poškodeniu, aby sa zamedzilo neoprávnenému prístupu k vnútorným prvkom systému bez viditeľného poškodenia krytu, alebo bez spustenia sabotážneho poplachu
 • prístup k vnútorným častiam zariadení EZS musí byť vyhotovený tak, aby preň bolo potrebné použitie príslušného nástroja.ezs2

Prepojenia musia byť navrhnuté tak, aby umožňovali spoľahlivú komunikáciu medzi komponentmi EZS.

Prepojenie medzi komponentmi môže byť realizované:

 • špecifickým pevným vedením
 • nešpecifickým pevným vedením
 • bezdrôtovým pripojením.

Periodická komunikácia medzi jednotlivými komponentmi musí prebiehať v časových úsekoch podľa požiadaviek jednotlivých stupňov zabezpečenia.  V prípade, že nedôjde v pohotovostnom stave ku komunikácii medzi komponentom a ústredňou EZS v nastavenom intervale, musí byť generovaný signál poruchy.

ezs3

V prípade, že sa komunikácia neoverila zo známeho dôvodu,musí byť generovaný signál o poruche. Zapnutiu ochrany musí EZS zabrániť, ak pri poslednom overení signálu alebo správy z ktoréhokoľvek komponentu bol prekročený časový interval. Podľa stupňa musia byť jednotlivé prvky monitorované, aby nedošlo k oneskoreniu, zmene, náhrade správ a signálov.

EZS musí spracovávať signály o sabotáži, tiesni a poruche, ktoré sú aktívne dlhšie ako 400 ms a signály o poruche dlhšie ako 10 s. Signály a/alebo správy o narušení, tiesni, sabotáži a poruche musia byť hlásené do 10 s.

V závislosti na stupni EZS musia byť zaznamenávané udalosti:

 • identita užívateľa pri nastavovaní stráženia / pohotovostného stavu
 • zapínanie / vypínanie ochrany
 • vypínanie ochrany
 • poplachový stav Tieseň
 • identifikácie zóny s tiesňou
 • poplachový stav Narušenie
 • identifikácie zóny vlámania
 • stav sabotáže
 • identifikácia jednotlivého detektora narušenia
 • zóna alebo detektor vlámania alebo tiesňový hlásič je blokovaný
 • zóna alebo detektor vlámania alebo tiesňový hlásič je vypnutý
 • porucha detektora
 • porucha tiesňového hlásiča
 • porucha záložného napájacieho zdroja
 • porucha hlavného napájacieho zdroja
 • porucha prepojení
 • porucha PPS
 • porucha výstražného zariadení
 • iné poruchy
 • preklenutie ochrany pri zapínaní do stavu ochrany
 • detektor, ktorý prvý vyvolal poplach
 • požiadavky na výmenu akumulátora
 • preklenutý detektor / zóna
 • zmena dátumu a času
 • zmena špecifických nastavení
 • detekcia nahradenia
 • doplnenie / vymazanie používateľov

Prevádzkovú a funkčnú spoľahlivosť určuje nastavenie a usporiadanie komponentov EZS, ktoré by malo byť také, aby nedochádzalo k chybám obsluhy, ktoré by mohli ovplyvniť činnosť, alebo aby takéto chyby boli indikované. Komponenty musia byť jasne a jednoznačne označené a logicky usporiadané takým spôsobom, aby bola minimalizovaná možnosť chybnej činnosti. Užívateľ môže mať prístup len k takým funkciám, ktoré zodpovedajú jeho prístupovej úrovni. Komponenty EZS musia vyhovovať príslušným normám, musia byť inštalované podľa určitého návrhu a jasných pravidiel. Komponenty by mali byť pravidelne udržiavané a kontrolované, aby pracovali v určených tolerančných medziach.

Dokumentácia týkajúca sa EZS musí byť stručná, úplná a jednoznačná. Dokumentácia komponentu musí obsahovať: 

 • názov výrobcu, alebo dodávateľa
 • opis komponentu
 • normu, ktorej komponent vyhovuje
 • názov, alebo značku certifikačného úradu
 • stupeň zabezpečenia
 • triedu prostredia

Všetky komponenty EZS musia byť označené týmito údajmi:

 • názov výrobcu, alebo dodávateľa
 • typ
 • dátum výroby
 • výrobné číslo alebo sériové číslo
 • stupeň zabezpečenia
 • trieda prostredia

Ústredňa je zariadenie určené na príjem a vyhodnotenie výstupných elektrických signálov detektorov alebo tiesňových hlásičov a k vytvoreniu signálu o narušení.

ezs4

Vstupné obvody – slúžia na príjem elektrických signálov z detektorov vyhodnocujúcich narušenie stráženého priestoru, tiesňových hlásičov a ovládacích zariadení a spracované signály odovzdávajú vyhodnocovacej a riadiacej jednotke.

Ovládacia jednotka – prijíma spracované signály od ovládacích zariadení a povely na obsluhu poplachovej ústredne odovzdáva riadiacej jednotke.

Vyhodnocovacia a riadiaca jednotka – prijíma elektrické signály od vstupných jednotiek a ovládacej jednotky.

Výstupné obvody – slúžia na úpravu signálov od vyhodnocovacej a riadiacej jednotky pre interné, alebo externé signalizačné zariadenia, prenosové prostriedky alebo doplnkové zariadenia.

Napájanie – jednotka zaisťujúca trvalé napájanie všetkých obvodov ústredne EZS, detektorov, tiesňových hlásičov, ovládacích zariadení, prenosových a doplnkových zariadení.

Funkcie ústredne:

 • prijíma a vyhodnocuje výstupné elektrické signály od detektorov EZS
 • ovláda signalizačné, prenosové, zapisovacie zariadenia, ktoré indikujú narušenie
 • pomocou ovládacích zariadení umožňuje aktiváciu alebo deaktiváciu EZS
 • umožňuje diagnostiku systému
 • vysiela informácie o svojich stavoch a stavoch systému

Konštrukčné časti ústredne:

 • základná doska
 • moduly
 • zdroje
 • konektory a zbernice

Režimy ústredne:

 • režim stráženia – ústredňa vyhodnocuje stav jednotlivých detektorov zapojených do slučiek a pri zmene ich stavu signalizujúcej narušenie chráneného objektu spôsobí poplach
 • pohotovostný režim – ústredňa nestráži celý objekt, ale chráni len komponenty proti sabotáži, ústredňa spôsobí poplach len pri pokuse o sabotáž prvkov EZS, alebo ústredne samotnej
 • servisný režim – režim určený pre nastavovanie vlastností systému EZS – definovanie vlastností jednotlivých slučiek, definovanie časov oneskorení jednotlivých slučiek, rozdelenie ústredne na viac častí, dočasné vyradenie slučky zo stráženia (bypass), programovanie užívateľských kódov, demontáž alebo montáž komponentov systému. Servisný režim môže mať časť prístupnú užívateľovi po zadaní hlavného kódu a časť prístupnú servisnej firme, alebo výrobcovi

ezs5

Typy slučiek:

 • okamžitá slučka – pokiaľ je ústredňa v pohotovostnom režime, na narušenie slučky nereaguje vôbec, pokiaľ bola prepnutá do režimu stráženia a neplynie odchodové oneskorenie, ústredňa musí pri narušení slučky spôsobiť bezodkladné vyhlásenie poplachu.
 • oneskorená slučka – v pohotovostnom režime ústredňa nereaguje na narušenie slučky, v režime stráženia ústredňa musí spôsobiť vyhlásenie poplachu po presne určenom čase (po príchodovom/odchodovom oneskorení). Do oneskorených slučiek sú zapájané detektory, ktoré chránia priestory vstupov do objektu v ktorom sa nachádza ovládacie zariadenie EZS.
 • Trvalá slučka- sú tu pripájané detektory, ktorých výstup musí aktivovať poplach aj v pohotovostnom režime, aj v režime stráženia.
 • Následne oneskorená slučka –Pokiaľ je slučka narušená v čase plynutia príchodového oneskorenia, odmeriava čas príchodového oneskorenia a poplach vyhlási až po uplynutí oneskorenia v prípade, že nebude zadaný správny kód. Pokiaľ je ústredňa v stave stráženia a nebola narušená oneskorená slučka, pri narušení následne oneskorenej slučky ústredňa vyhlási poplach okamžite.
 • vonkajšia slučka – je opakom vnútornej slučky. V prípade, že bol poplachový systém uvedený do režimu čiastočného stráženia objektu, narušenie vonkajšej slučky vyvolá stav poplachu.
 • tichá slučka – je to spravidla trvalá slučka, v ktorej sú zapojené tiesňové hlásiče. Na ich ovplyvnenie musí ústredňa reagovať vyhlásením poplachu okamžite, avšak v záujme ochrany ohrozených osôb by mal byť poplach tichý – nespustí sa akustická signalizácia (môže sa spustiť optická signalizácia), ale vyhlási sa poplach v mieste trvalej obsluhy (spravidla PCO).

ezs6

Rozdelenie ústrední:

Všeobecne ich možno rozdeliť podľa: 

 • stupňa vybavenosti
 • počtu slučiek
 • spôsobu pripojenia detektorov

Rozdelenie ústrední EZS podľa počtu slučiek závisí od množstva slučkových vstupov, ktoré ústredňa obsahuje, pričom to súvisí s rozsiahlosťou objektu v ktorom sa môžu ústredne použiť. Podľa tohto kritéria môžeme ústredne rozdeliť na:

 • malé (1-5 slučiek)
 • stredné (6 až 12 slučiek)
 • veľké (nad 12 slučiek)

Ústredne EZS je možné podľa spôsobu pripojenia detektorov rozdeliť do týchto základných skupín:

 • Slučkové ústredne – Slučkou je skupina detektorov, alebo tiesňových hlásičov, prípadne zaisťovacích kontaktov, prepojených spoločným vedením. Sú tvorené sériovým spojením rozpínacích kontaktov snímačov detektorov, paralelným zapojením spínacích kontaktov snímačov detektorov alebo kombináciou oboch možností. Každá slučka je pripojená na samostatný vstup ústredne. Výstupný signál z detektorov môže byt‘ realizovaný rozopnutím výstupného bezpotenciálového alebo zopnutím výstupného bezpotenciálového kontaktu. Kontakty môžu byt‘ do ústredne pripojene priamo – bez vyvažovania, alebo v sérii resp. paralelne s tzv. vyvažovacím odporom.Zmena odporu slučky spôsobená aktivovaním niektorého zo zapojených snímačov alebo sabotážou na slučke vedie k vyhláseniu poplachu. Výhodou slučkových ústrední je jednoduchá konštrukcia obvodov poplachovej ústredne a najmä univerzálnosť použitia detektorov. Poplachové ústredne nevyžadujú pripojenie konkrétneho typu detektora, ale možno k nim pripojiť ľubovoľný detektor vybavený výstupnými bezpotenciálovými kontaktmi typu NO. Princíp slučkových ústrední neobmedzuje počet detektorov v ústredni. Komerčne sú ponúkané rôzne typy ústrední s rôznym počtom poplachových slučiek.
 • Zbernicové ústredne– využívajú digitálnu adresnú komunikáciu po zbernici medzi ústredňou v režime časového, prípadne frekvenčného multiplexu. Ústredňa periodicky aktivuje adresy jednotlivých detektorov a prijíma príslušné odozvy. Každý detektor musí obsahovať komunikačný modul, ktorý komunikuje 35 s komunikačným modulom v ústredni zaisťujúcim komunikáciu s detektormi pripojenými na zbernicu. Kabeláž tohto systému je menej rozsiahla ako u slučkových ústrední, pretože systém obsahuje jednu zbernicu tvorenú viacžilovým vodičom, ktorý obsahuje napájanie a slúži aj ako dátová zbernica. Výhodou tohto systému je, že ústredňa oznámi, ktorý detektor bol narušený a o aký druh narušenia ide.
 • Zmiešané ústredne- sú kombináciou dvoch predchádzajúcich typov ústrední, pričom do každej slučky je možné zapojiť viacero detektorov. Tento typ ústredne sa používa v rozsiahlych objektoch, pričom systém využíva koncentrátory fungujúce ako podústredne, ktoré sú dátovou zbernicou vzájomne prepojené. V prípade dostatočnej kapacity ústredne je možné pripojiť jednotlivé detektory priamo na vstupy koncentrátorov a tým sa ušetrí na vedení.
 • Bezdrôtové ústredne- Vzhľadom k základným požiadavkám kladeným na zariadenia EZS je potrebné, aby aj bezdrôtový systém zabezpečoval základné bezpečnostné požiadavky na – hlásenie každého narušenia chráneného objektu v režime stráženia, odolnosť voči sabotáži v pohotovostnom stave, odolnosť voči falošným poplachom, schopnosť detekcie poruchového stavu vlastného systému, atď. Výhodou bezdrôtových systémov je možnosť inštalácie do historických budov, pretože odpadá potreba kabeláže a hrubých montážnych prác. Ďalšou z možností je inštalácia do budov, kde je často menené rozloženie nábytku a tak je možné systém flexibilne prispôsobovať.
 • Hybridné ústredne – spájajú všetky vlastnosti bezdrôtových a drôtových systémov (výhody aj nevýhody). Je k nim teda možné pripájať bezdrôtové, ale aj drôtové prvky. Vzhľadom na flexibilitu sa používajú v objektoch, kde je možné kombinovať káblové rozvody k vybraným prvkom a bezdrôtové prvky. Výhodou je využitie starých káblových rozvodov a pripájanie nových bezdrôtových prvkov.
 • PCO – pult centrálnej ochrany GPRS/ IP komunikácia je najnovším trendom v oblasti monitoringu objektov. Umožňuje rýchly a trvalý prenos podrobných a šifrovaných údajov z objektu, zabezpečuje periodickú kontrolu prenosovej cesty bez zvýšenia ceny za komunikáciu, nevyžaduje nákladné budovanie a údržbu vlastných sietí ani dokúpenie ďalšieho prenosového zariadenia (napr. vysielača) vlastníkom objektu. Bezpečnostným službám tak, pri vhodne zvolených paušáloch za monitorovanie, stráženie či plnú ochranu, môže priniesť úplne nový segment zákazníkov z radu vlastníkov rodinných domov, bytov, chát ale aj menších a stredných firiem

Napájacie zdroje slúžia k napájaniu obvodov EZS a tiež k napájaniu všetkých nadväzujúcich prvkov ústredne EZS pokiaľ nemajú vlastný zdroj energie. Zdroj je umiestnený v jednom, alebo viacerých komponentoch EZS, alebo v samostatnej skrinke. Keďže funkčnosť systému musí byť zaručená, systém by mal mať záložný napájací zdroj, ktorý je tvorený akumulátormi, prípadne elektrocentrálou.

Systémy obsahujú dva zdroje energie a to základný sieťový napájací zdroj pre trvalé napájanie systému a náhradný (záložný) napájací zdroj pre napájanie EZS pri výpadku základného zdroja. Základný sieťový napájací zdroj je väčšinou integrovaný do ústredne. Prepnutie medzi základným zdrojom nesmie spôsobiť poplachový stav, alebo inak ovplyvniť činnosť.

Základný napájací zdroj musí byť schopný dodať potrebný prúd, ktorý je súčtom prúdových odberov všetkých prvkov systému EZS. Taktiež musí byť schopný po dobe výpadku energie dodať akumulátoru prúd potrebný k jeho dobíjaniu počas stanovenej doby podľa normy STN EN 50131-1. Náhradný napájací zdroj musí byť schopný prekonať najdlhší výpadok energie, podľa STN EN 50131-1, odlišný pre jednotlivé stupne zabezpečenia. Garantovaný zdroj má zaručenú dobu napájania pri výpadku základného zdroja.

Vyhodnocovacia a riadiaca jednotka je hlavnou časťou ústredne slúžiaca k interpretovaniu, spracovaniu, alebo výkonu inštrukcií od programov, pričom môže využívať operačnú pamäť, zbernice, grafické a zobrazovacie zariadenia, atď. Pri konštrukcii systémov sú využívané buď jednoúčelové procesory vyvinuté pre ústredne EZS, optimalizované pre použitie v ústredni určitého typu, alebo univerzálne procesory naprogramované pre činnosť v konkrétnej ústredni.

Indikačné prvky informujú o prevádzkových stavoch ústredne a celého systému a to buď opticky, alebo akusticky, prípadne kombináciou. Úroveň ovládacích prvkov do určitej miery uľahčuje diagnostiku systému, ktorá je vykonávaná prostredníctvom diagnostických programov.&

Indikačné prvky – diagnostické programy, informujú predovšetkým o:

 • stave stráženia / nečinnosti systému
 • pripravenosti systému na prepnutie do stavu stráženia
 • poruche zdroja energie
 • narušení slučiek
 • tiesňovom hlásení
 • poplachovom hlásení

Zariadenia:

 • Blokovací zámok kombinuje prvky mechanického zabezpečenia dverí spolu s ovládaním EZS. Montuje sa ako prídavný zámok vstupných dverí a poskytuje užívateľovi pomerne komfortný spôsob ovládania EZS bez toho, aby si musel pamätať číselnú kombináciu. Zámok sa dá uzamknúť iba vtedy, keď je systém v normálnom stave. V prípade, žeužívateľ nechal napr. otvorené okno, elektromagnetická západka mu znemožní uzamknutie blokovacieho zámku a uvedenie systému do stavu stráženia. Výhodou je, že pri vstupe do systému musí užívateľ najprv odomknúť dvere, aby mohol vstúpiť a tým má istotu, že je systém v stave nečinnosti. Konštrukcia dverí s blokovacím zámkom je nákladná, pretože zámok musí obsahovať cylindrickú vložku s odolnosťou voči vylomeniu, alebo odvŕtaniu a okrem toho musí obsahovať zaisťovacie slučky.
 • Spínací zámok je ovládacie zariadenie podobné blokovaciemu zámku, ale funguje bez elektronickej západky. Je to vlastne elektronický zámok. Dá sa použiť pri odpájaní slučiek, alebo k ovládaniu ústrední EZS. Odpájanie slučiek by malo byť signalizované optickou, alebo akustickou signalizáciou.
 • Kódové klávesnice – Trvalá prevádzka s jedným kódom vedie k riziku, že narušiteľ uhádne kód podľa opotrebovania tlačidiel na klávesnici. Ústredňa a ovládacia klávesnica systému sa umiestňuje vo vnútri chráneného priestoru. Ak je EZS delený do subsystémov rôzneho stupňa zabezpečenia, ústredňa (klávesnica) musí byť v priestore s najvyšším stupňom zabezpečenia. Ovládacie prvky sa nemontujú do miest, kde má prístup verejnosť. Ak má byť vypnutie ochrany objektu realizované na ústredni, je potrebné dbať na také umiestnenie, aby sa pokiaľ je to možné čo najviac skrátila cesta od vchodu k ovládaciemu miestu. Je nutné dbať na to, aby sa zamedzilo možnosti sledovania postupu obsluhy nepovolaným osobám.

ezs7

 • Ovládanie kartou– ovládanie identifikačnou kartou je možné pri použití kartového čítacieho zariadenia využívať pre ovládanie systému. Výhodou je multifunkčnosť karty a jej použitie pre ďalšie aplikácie (objednávanie obedov, dochádzkový systém, parkovací systém a pod.). Nevýhodou je prenosnosť karty, prípadne možnosť vyrobiť kópiu karty, preto ju možno používať pre vysoko bezpečné aplikácie len v kombinácii s iným prvkom zabezpečenia. Vhodné je používanie karty pre aktiváciu systému EZS pri odchode z objektu a pri vstupe do objektu používať kartu v kombinácii s kódom.
 • Ovládanie diaľkovým ovládačom- používa sa na aktiváciu a deaktiváciu systému EZS. Môže obsahovať aj ďalšie doplnkové funkcie, akými sú napr. spustenie tiesňového hlásenia a pod. Diaľkový ovládač EZS by mal byť chránený vhodným kódom, aby sa nedal zachytiť jeho signál a vyrobiť kópia ovládača.
 • Vonkajšie sirény – najčastejšie sa umiestňujú na stenu stráženého objektu do výšky tak, aby k nim nebol prístup bez použitia rebríka, prípadne zo strechy. Vonkajšie sirény sú zvyčajne kombinované s optickou signalizáciou. Umiestnením nesmie byť narušená viditeľnosť a počuteľnosť sirény.
 • Interiérové sirény- vytvárajú pri poplachu v stráženom priestore neznesiteľnú hlukovú hladinu, ktorá prípadnému páchateľovi sťažuje činnosť. V uzatvorenom priestore je ťažké lokalizovať umiestnenie sirény a tým ju rýchle vyradiť z činnosti. Trendom sú bezdrôtové sirény, prípadne drôtové sirény s vlastným záložným zdrojom. Siréna má zvyčajne riadiaci vstup a tamper kontakt.Niektoré sirény obsahujú optoelektronické prvky, ktoré aktivujú poplach pri pokuse o tzv. „vypenenie“ sirény montážnou penou, prípadne majú dvojité kryty. V prípade drôtových systémov musia byť prívodné káble umiestnené v stenách, prípadne v rúrkach odolných voči poškodeniu. Samotné káble sú sirénami monitorované a v prípade ich prerušenia sú sirény napájané náhradnými zdrojmi energie.Použitie sirény má odstrašujúci efekt predovšetkým na páchateľov – amatérov. Ich použitie je vhodné v objektoch, v ktorých nie je prítomná fyzická ochrana, prípadne v takých ktoré nie sú pripojené na PCO. Prieskumami je dokázané, že verejnosť nedostatočne reaguje na zvuk húkajúcej sirény umiestnenej na objekte, alebo v automobile .

ezs8

 • Grafické tablo– je používané v rozsiahlych objektoch k uľahčeniu orientácie obsluhy pri ovládaní systému EZS a pri vyhlásení poplachu. Ide o panely s nakresleným plánom objektu a indikačnými žiarovkami, alebo LED označujúcimi zabezpečené miesta v objekte. Môžu byť vybavené sirénkou pre upozornenie na zmenu stavu systému. V súčasnosti sú nahrádzané počítačmi so špeciálnym softvérom, ktoré sú v prípade potreby sledovania objektu väčším počtom ľudí napojené na veľkoplošné obrazovky, alebo data – video projektory.
 • Zapisovacie zariadenia – musia na podnet ústredne vykonať kontrolný zápis. Pre vytvorenie kontrolného zápisu sa používajú tlačiarne, alebo ukladanie na disk. Tlačiarne sa používajú pre neskoršiu analýzu udalostí, ku ktorým došlo počas prevádzky systému EZS v stráženom objekte. Pre prípadnú kontrolu je možné nastaviť niektoré systémy EZS nastaviť tak, aby všetky príkazy, pripájanie a odpájanie slučiek, poruchy a podobne tlačili na tlačiarni.
  Použitý typ tlačiarne závisí predovšetkým od možností pripojenia tlačiarne na EZS a ich kompatibility.
 • Optická signalizácia – sa pri vonkajších sirénach najčastejšie používa ako celok v kombinácii s akustickou signalizáciou (je súčasťou krytu sirény – pozri ). Je to vo väčšine prípadov prerušované svetlo červenej, alebo oranžovej farby.